The Genealogy of Šepurine

(Vidite dolje za Hrvatski)

Below is some information which may be useful as you look through the genealogy. 

Click on the link below to open the genealogy.

1. In [square brackets], I’ve used family nicknames where I could to differentiate between families with the same surname. In (regular brackets), I’ve included personal nicknames or alternative names if they were listed in records.

2. Much of the information from the 1700s-1900s has been translated from church records which were written in Italian or Latin. In his book, Stanovništvo i Obitelji Otoka Prvića (2005), Ante Ukić, translated the church records from about 1700  and grouped them by family.  I’ve gone back to the original records and cross-referenced as much as I could with Ante’s work and then linked families using marriage and birth records.

3. Without doubt, there are inaccuracies but where my research didn’t match with Ante’s, I’ve used the original source. I’ve also consulted other people’s genealogy charts, archives, and other internet sources as a third point of reference.

4. Surnames often changed due to a number of factors.

  • sometimes the family nickname was used as an additional part of the surname eg Antulov-Fantulin, Franić-Kešić, Antulov-Babun and over time families adopted one or the other
  • sometimes a newly-wed husband would go to live with his wife and her parents and adopt his wife’s surname.  In some of these cases the mother’s surname was passed on the children, sometimes the children were given the father’s name and sometimes they used both. Eg the surname Grbelja belonged to an only child, Antica, who married Frane Paškov. Frane changed his name to Grbelja and consequently, that surname is still in use.
  • sometimes people changed their names when they migrated for any number of reasons. The most common change was adding an “h”: to names such as Antić, Franić, Grubelić, Radovčić, Ukić,  Učić, however, in Canada, Franić became Franick, in WA Franić-Kešić separated to become Franich and Kesich, in at least one branch of Cukrovs in America became Cukro and in Belgium it became Zucrov. In WA, Paškov became Pasco in at least one family, while, the Ukić brothers changed their name to Parin, which is still used as their family nickname in Croatia.

5. Up to about 1860 the first names given to children were all recorded in Italian. So, while a son may have been given the name Ivan or Ive or Ivo – they were all recorded as Giovanni. Kate was recorded as Catterina, then later as Catte, then eventually, Kate. Barica was Bertolomea, then Bartola, then Barizza and finally Barica.

This genealogy is a work in progress. I welcome your comments, corrections and additions. Please use the Contact Form below.

Click below

The Genealogy of Šepurine

(Rodoslov Šepurine)

 

Ispod su informacije koje mogu biti korisne dok gledate kroz rodoslovlje.
Kliknite na vezu da biste otvorili rodoslovlje.

1. U [uglatim zagradama] koristio sam obiteljske nadimke u kojima sam mogao razlikovati obitelji s istim prezimenom. U (obične zagrade) uključio sam osobne nadimke ili alternativna imena ako su navedeni u zapisima.

2. Većina informacija iz 1700-ih i 1900-ih prevedena je iz crkvenih zapisa koji su napisani na talijanskom ili latinskom jeziku. U svojoj knjizi Stanovništvo i Obitelji Otoka Prvića (2005.), Ante Ukić, preveo je crkvene zapise od oko 1700. i grupirao ih po obitelj.  Ja sam se vratio sam se izvornim talijanskim i latinskimm zapisima i usporedio koliko sam mogao s Antenim djelom, a zatim povezao obitelji koristeći bračne i rodne zapise.

3. Bez sumnje, postoje netočnosti, ali gdje se moje istraživanje nije podudaralo s Anteovim, koristio sam izvorni izvor. Također sam konzultirao genealogiju drugih ljudi, arhive i druge internetske izvore kao treću referentnu točku.

4. Prezimena su se često mijenjala zbog brojnih čimbenika.

  • ponekad se obiteljski nadimak koristio kao dodatni dio prezimena npr. Antulov-Fantulin, Franić-Kešić, Antulov-Babun i s vremenom su obitelji usvojile jedno ili drugo
  • ponekad bi mladi suprug otišao ulaštvo i posvojio prezime kuće u koju je došao.  U nekim od tih slučajeva majčino prezime preneseno je na djecu, ponekad su djeca dobila očevo ime, a ponekad su koristila oboje. Primjerice prezime Grbelja pripadalo je jedinom djetetu, Antici, koja se udala za Franu Paškova. Frane je došao ulaštvo i uzeo ime Grbelja i zbog toga, to prezime je još uvijek u upotrebi.
  • ponekad su ljudi mijenjali imena kada su migrirali iz više razloga. Najčešća promjena bila je dodavanje h imenima kao što su Antić, Franić, Grubelić, Radovčić, Ukić, Učić, međutim, u Kanadi je Franić postao Franick, u ZA Franic-Kešić se odvojio u Franich i Kesich, u barem jednom ogranku Cukrov u Americi postao je Cukro, a u Belgiji Zucrov. Paškov je u ZA postao Pasco u barem jednoj obitelji, dok su braća Ukić promijenila ime u Parin, koje se u Hrvatskoj još uvijek koristi kao njihov obiteljski nadimak.

5. Do 1860. godine prva imena dana djeci zabilježena su na talijanskom jeziku. Dakle, iako je sin možda dobio ime Ivan ili Ive ili Ivo – svi su zabilježeni kao Giovanni. Kate je zabilježena kao Catterina, a kasnije kao Catte, a zatim na kraju Kate. Barice je bila Bertolomejw, pa Bartole, pa Barizze i na kraju Barice.

Ova genealogija je rad u tijeku. Očekujem vaše komentare, ispravke i dodatke. Koristite donji obrazac za kontakt.

CONTACT FORM